........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Thiềm Thừ, Cóc Phong Thủy

Bạn đang xem sản phẩm: Thiềm Thừ, Cóc Phong Thủy trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 38145

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 38145

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 51X

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 51X

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0346V

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0346V

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789X

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789X

Giá bán: 1.760.000 VND
10%:
1.584.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789V

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789V

Giá bán: 1.760.000 VND
10%:
1.584.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bắp Cải Thiềm Thừ - 03193

Bắp Cải Thiềm Thừ - 03193

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1805200

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1805200

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1805199

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1805199

Giá bán: 5.000.000 VND
10%:
4.500.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1805198

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1805198

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1703420

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1703420

Giá bán: 4.000.000 VND
10%:
3.600.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701382

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701382

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1803200

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1803200

Giá bán: 3.760.000 VND
10%:
3.384.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1803204

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1803204

Giá bán: 3.760.000 VND
10%:
3.384.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1803202

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1803202

Giá bán: 2.840.000 VND
10%:
2.556.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168641

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168641

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701392

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701392

Giá bán: 1.440.000 VND
10%:
1.296.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701401

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701401

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702872

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702872

Giá bán: 2.145.000 VND
10%:
1.930.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702869

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702869

Giá bán: 3.960.000 VND
10%:
3.564.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702870

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702870

Giá bán: 1.980.000 VND
10%:
1.782.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702871

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702871

Giá bán: 2.420.000 VND
10%:
2.178.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702864

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702864

Giá bán: 2.090.000 VND
10%:
1.881.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702865

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702865

Giá bán: 2.970.000 VND
10%:
2.673.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702093

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702093

Giá bán: 2.420.000 VND
10%:
2.178.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168878

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168878

Giá bán: 1.815.000 VND
10%:
1.633.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705145

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705145

Giá bán: 2.915.000 VND
10%:
2.623.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705231

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705231

Giá bán: 1.430.000 VND
10%:
1.287.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705233

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705233

Giá bán: 3.300.000 VND
10%:
2.970.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705240

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705240

Giá bán: 3.025.000 VND
10%:
2.722.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705234

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705234

Giá bán: 2.310.000 VND
10%:
2.079.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705235

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705235

Giá bán: 1.870.000 VND
10%:
1.683.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705236

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705236

Giá bán: 2.310.000 VND
10%:
2.079.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705237

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705237

Giá bán: 1.870.000 VND
10%:
1.683.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705239

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1705239

Giá bán: 2.145.000 VND
10%:
1.930.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702866

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702866

Giá bán: 1.980.000 VND
10%:
1.782.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168867

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168867

Giá bán: 3.960.000 VND
10%:
3.564.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1705850

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1705850

Giá bán: 10.500.000 VND
10%:
9.450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805047

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805047

Giá bán: 6.500.000 VND
10%:
5.850.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805054

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805054

Giá bán: 2.450.000 VND
10%:
2.205.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1801929

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1801929

Giá bán: 10.150.000 VND
10%:
9.135.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805182

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805182

Giá bán: 4.400.000 VND
10%:
3.960.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805186

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805186

Giá bán: 3.400.000 VND
10%:
3.060.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805187

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805187

Giá bán: 2.900.000 VND
10%:
2.610.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1901851

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1901851

Giá bán: 4.320.000 VND
10%:
3.888.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906149

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906149

Giá bán: 2.820.000 VND
10%:
2.538.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906154

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906154

Giá bán: 1.950.000 VND
10%:
1.755.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906157

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906157

Giá bán: 6.750.000 VND
10%:
6.075.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802922

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802922

Giá bán: 6.700.000 VND
10%:
6.030.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802923

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802923

Giá bán: 9.750.000 VND
10%:
8.775.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802920

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802920

Giá bán: 7.250.000 VND
10%:
6.525.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705026

Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705026

Giá bán: 2.170.000 VND
10%:
1.953.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800184

Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800184

Giá bán: 2.420.000 VND
10%:
2.178.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile